ISP – system dla operatorów telekomunikacyjnych

 

 SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje o SMP.

Funkcje globalne

1.Definiowalne skróty klawiaturowe dla każdej operacji

2.Definiowalne menu zintegrowane z systemem uprawnień.

3.Definiowanie poleceń globalnych z podziałem na typy elementów interfejsu.

4.Rozbudowany i elastyczny system uprawnień.

5.Przyporządkowanie drukarek do wydruków

6.Wybór formatu podglądu wydruku

7.Kilka mechanizmów raportowania

8.Definiowane ustawienia kolumn (z dokładnością do użytkownika)

9.Sumowanie wartości wybranych kolumn

10.Eksport do excela przefiltrowanych danych z gridów

11.Definiowanie filtrowanych pól

12.Zaawansowany wielopoziomowy filtr z opcją zapamiętywania wartości

13.Załączniki

14.Wbudowany klient poczty elektronicznej.

15.Logowanie wszystkich operacji użytkowników.

16.Mechanizm autoryzowanego użyczania sesji

17.Tworzenia baz roboczych i testowych

Moduły

1.Kartoteka kontrahentów

2.Rozrachunki

4.Rejestr wyciągów bankowych

5.Moduł rozliczania płatności

6.Struktura sieci

7.Rejestr zgłoszeń

8.Mailing

10.Magazyn

11.Intuicyjny moduł sprzedaży

12.Kartoteka środków trwałych

 

Podstawowe informacje o SMP.

SMP jest połączeniem platformy developerskiej i aplikacji biznesowej. W praktyce oznacza to przede wszystkim możliwość wprowadzania modyfikacji i tworzenia nowych funkcjonalności bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi developerskich. Jedną z największych zalet SMP jest umieszczenie w jednej bazie:

 • danych biznesowych,
 • logiki biznesowej
 • struktury i logiki GUI (Graficznego interfejsu użytkownika).

Powyższa integracja w połączeniu z wbudowanymi narzędziami ułatwiającymi korzystanie z dobrodziejstwa integracji i automatyzującymi procesy programistyczne……

 

Funkcje globalne

 1. Definiowalne skróty klawiaturowe dla każdej operacji
  • Otwarcie okna
  • Włączanie/wyłączanie panelu filtra
  • Przełączanie pomiędzy zakładkami okna
  • Indywidualne skróty dla każdego z poleceń aktywnego okna
 1. Definiowalne menu zintegrowane z systemem uprawnień.

Daje ono możliwość zdefiniowania dowolnej ilości profili z przyporządkowaniem indywidualnie do użytkownika lub do grupy użytkowników.

 1. Definiowanie poleceń globalnych z podziałem na typy elementów interfejsu.

Zdefiniowane polecenia  będą dostępne w każdym oknie aplikacji i wywoływane w kontekście okna – obowiązkowy parametr procedur XmlParams zawierający kompletne informacje o stanie okna (zaznaczone rekordy, relacje, wartości aktywnych filtrów)

 1. Rozbudowany i elastyczny system uprawnień.

Możliwość definiowania uprawnień na kilku poziomach:

  • Menu  – dwie możliwości:
   • brak wyświetlonej pozycji
   • Pozycja widoczna lecz niedostępna
  • Okna. Możliwość wyłączenia dostępu do wybranego okna dla grupy/użytkownika  ze skutkiem natychmiastowym (kolejna operacja w zablokowanym oknie zakończy się komunikatem o braku uprawnień)
  • Elementy okna. Użytkownik może otworzyć okno ale ma dostęp tylko do wybranych elementów. W pozostałych elementach będzie wyświetlona informacja o braku uprawnień
  • Rekordy. Możliwość definiowanie praw w oparciu o każde pole rekordu. W standardzie dla każdego elementu zawierającego dane są dostępne trzy tryby:
   • wszystkie rekordy
   • rekordy własne klienta
   • rekordy własne użytkownika
  • Polecenia. Definiowanie uprawnień dla grup/użytkowników na poziomie poszczególnych operacji z możliwością nadawania i odbierania uprawnień. Uprawnienia na tym poziomie również mają skutek natychmiastowy.
  • Definiowanie zezwoleń na wykonanie wybranych operacji z autoryzacją (hasło lub autoryzacja zwierzchnika)
 1. Przyporządkowanie drukarek do wydruków (z dokładnością do użytkownika i stacji roboczej)
 1. Wybór formatu podglądu wydruku (wbudowany Jasper report, PDF, Word, Excel)
 1. Kilka mechanizmów raportowania
  • Jasper – wzorce w formacie XML z darmowym bardzo rozbudowanym edytorem graficznym
  • Word – wzorce w postaci plików doc.
  • Jxls – wzorce w postaci plików xls (z opcjami grupowania, sumowania, i hierarchiczną struktur danych)
  • Html
 1. Definiowane ustawienia kolumn (z dokładnością do użytkownika)
 2. Sumowanie wartości wybranych kolumn
 3. Eksport do excela przefiltrowanych danych z gridów
 4. Definiowanie filtrowanych pól
 5. Zaawansowany wielopoziomowy filtr z opcją zapamiętywania wartości
 6. Załączniki

Możliwość zapisywania do bazy plików z przyporządkowaniem do wskazanych rekordów w każdym oknie oraz możliwością parsowania i indeksowania treści (w standardzie doc, xls, PDF).

 1. Wbudowany klient poczty elektronicznej.
 2. Logowanie wszystkich operacji użytkowników.

Logi zapisywane są w oddzielnej bazie co zapobiega nadmiernemu przyrostowi bazy produkcyjnej i umożliwia przegląd wszystkich akcji użytkowników również w przypadku wielu instancji aplikacji działającej na różnych bazach danych,

 1. Mechanizm autoryzowanego użyczania sesji umożliwiający administratorom zdalny podgląd aktualnego stanu aplikacji każdego użytkownika.
 1. Tworzenia baz roboczych i testowych
  1. Snapshot – tworzona automatycznie poleceniem dostępnym z interfejsu w dowolnym momencie
  2. DayBefore – codziennie po zakończeniu pracy
  3. Test – tworzona automatycznie poleceniem dostępnym z interfejsu (np. na potrzeby przetestowania wprowadzonych zmian w funkcjach programu, które po zaakceptowaniu są automatycznie instalowane w aplikacji produkcyjnej.

Moduły

 1. Kartoteka kontrahentów
  • Dane podstawowe
  • Adresy z definiowanymi typami (w standardzie siedziba, korespondencja, instalacja)
  • Kontakty z przyporządkowaniem do adresów i technikaliów
  • Technikalia – dane techniczne dotyczące urządzeń klientów (IP, MAC, Klucze, hasła, Rodzaje połączeń, miejsce przypięcia do węzła w strukturze sieci)
  • Atrybuty klientów (definiowanie odporności na blokady, metody grupowania na fakturach, częstotliwość generowania faktur itp) z opcją wyświetlania w głównej liście klientów w postaci ikon (przyporządkowanie ikon do konkretnych wartości atrybutów dostępne dla użytkownika)
  • Umowy z definiowanymi typami i wydrukami
  • Zadania przyporządkowane do klienta i jego adresu (np. wykonanie pomiaru, uzyskanie zgody na instalację itp.)
  • Taryfy (definiowany słownik taryf)
  • Usługi w strukturze hierarchicznej
  • Promocje z definiowanymi typami
   • Predefiniowane typy promocji:
    • Kwotowa i procentowa jednorazowa
    • Kwotowa i procentowa okresowa (data od do)
    • Kwotowa i procentowa okresowa (ilość lat, miesięcy,dni)
  • Role klientów (abonent, dostawca, odbiorca itp.)
  • Branże
  • Opiekunowie
  • Statusy (z opcją definiowania kolorów dla głównej listy klientów)
  • Rachunki bankowe
  • Parametry płatności
  • Załączniki
  • Notatki (z możliwością włączenia  komunikatów wyświetlanych przy każdej operacji na kliencie)
 1. Rozrachunki

Naliczanie opłat abonamentowych z uwzględnieniem okresów obowiązywania umów, taryf, usług i promocji i obsługą skalowania (np. naliczanie opłat/promocji za część miesiąca)

  • Automatyczne generowanie rozrachunków wg definiowanych okresów
  • Fakturowanie – automatyczne generowanie faktur dla wybranych klientów.
  • Rozliczenia – kontrola zadłużeń klientów z automatycznym generowaniem skryptów dla systemu powiadomień i blokad.
  • Rejestr płatności – z przyporządkowaniem do faktur i rozrachunków i kontrolą salda.
 1. Moduł kasowy z obsługą automatycznego rozliczania płatności przy wpłacie.
  1. Definiowanie dowolnej ilości kas
  2. Definiowanie uprawnień do poszczególnych kas
 1. Rejestr wyciągów bankowych

z opcją importu wyciągów w postaci elektronicznej (definiowany słownik formatów importowanych plików)

 1. Moduł rozliczania płatności

w oparciu o dane z wyciągów,  opcją generowania brakujących rozrachunków (np. w przypadku wpłaty za kilka okresów „z góry”) i faktur..

 1. Struktura sieci.
  • Drzewo kompletnej struktury sieci z wszelkimi informacjami o urządzeniach
  • Przyporządkowanie do adresów geograficznych
  • Wyświetlanie wskazanych elementów na mapie (w oparciu o Google maps)
  • Odwzorowanie drogi sygnału na mapie
  • Autodiagnostyka wybranych węzłów z automatycznym powiadamianiem o awariach.
  • Rejestr backupu poprzedników (węzłów)
 1. Rejestr zgłoszeń
  • Definiowany słownik typów zgłoszeń
  • Definiowany słownik priorytetów
  • Rejestracja komentarzy do zgłoszeń
  • Zadania z przyporządkowaniem do zgłoszenia i rejestracją w kalendarzach pracowników.
  • Statusy zgłoszeń i zadań z definiowaniem zależności
  • Powiadomienia z opcją definiowania zakresu danych (powiadomienia o rejestracji nowych i modyfikacjach zgłoszeń, komentarzy, zadań, statusów)
 1. Powiadomienia emailowe dla klientów
  • Rozsyłanie wiadomości pocztowych do adresatów z list mailingowych przygotowywanych w oparciu o kartotekę kontrahentów lub zaimportowanych baz adresowych.
  • Definiowalne listy mailingowe z opcją wskazania daty wysłania indywidualnie dla adresata lub całej listy.
  • Rejestracja statusów wysłanych wiadomości
  • Rozsyłanie wygenerowanych przez system dokumentów (faktury, umowy, regulaminy itp.)

 

 1. Kartoteka pracowników (z możliwością integracji z zewnętrznym systemem HR)
  • Wiele stosunków pracy
  • Rejestr umów
  • Przyporządkowanie do działów
  • Definiowanie czasu pracy
  • Rejestracja czasu pracy (urlopy, zwolnienia, godziny nadliczbowe, awarie)
 1. Magazyn
  • Dynamiczne stany magazynowe
  • Definiowane sposoby wyliczania ceny sprzedaży
  • Fotografie
  • Atrybuty
  • Grupy towarowe
  • Definiowany słownik magazynów
 1. Intuicyjny moduł sprzedaży
  • Sprzedaż od netto i brutto
  • Sparametryzowane metody wyliczania ceny (VAT od ceny jednostkowej neto lub brutto, VAT od wartości netto lub brutto linijki, VAT od sumy netto lub brutto dokumentu)
  • Możliwość sprzedaży wg ceny promocyjnej wpisywanej „z palca” (z kontrolą ceny minimalnej)
  • Definiowane rabaty dla poszczególnych pozycji i całego dokumentu
  • Parametry płatności pobierane „z klienta”
  • Automatyczny druk WZ i dokumentu sprzedaży.
  • Przygotowywanie sprzedaży z opcją rezerwacji towarów
 1. Kartoteka środków trwałych
  • Grupy towarowe
  • Miejsca użytkowania
  • Osoby odpowiedzialne
  • Zdjęcia
  • Załączniki
  • Atrybuty
  • Rejestr operacji
  • Generowanie kodów kreskowych (konfigurowalny generator)
  • Drukowanie etykiet
  • Współpraca z kolektorami danych (eksport/import – definiowane formaty plików)
  • Obsługa inwentaryzacji